Mental Sundhed Effektmåling er et online system til registrering af  journaldata samt målinger på effekten af en behandlingsindsats. Nedenfor eksemplificeret ved coaching indsats med Core Dynamics Teknikker, der anvendes i Mental Førstehjælp (MF) og i Core Dynamics Coaching (CD-Coaching) sessioner.

Systemet er godkendt af Datatilsynet og overholder alle krav til IT-sikkerhed og samtykke samt er tilpasset den nye EU dataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018.

Systemet er udviklet af og ejes af Coach2Manage og kan anvendes fra alle typer browsere på alle typer online enheder.

Se et eksempel på dataudtræk fra perioden 2017-19 her:

6 måneder efter afsluttet forløb sendes opfølgning automatisk på sms og mail klienter. Her kan hver klient svare på om effekten fra forløbets afslutning er den samme, mindre eller højere med angivelse af værdier herfor. Disse tilbagemeldinger gemmes i systemet og her vises en statistik over graden af permanent effekt på indsats med CD-Coaching. Dette er reelle data trukket fra systemet:

Samtykkeerklæring

I Danmark er der krav om skriftlig samtykke fra alle personer der afgiver personlige helbredsoplysninger der registreres. Således udfylder alle fokuspersoner der er i et forløb en samtykke erklæring. Alle data der indgår i statistik vises altid anonymiseret.

Her kan du downloade blanket til indsamling af

Hvad registrerer og måler vi?

Der nedskrives og opbevares personlige oplysninger i coachingforløbet i en journal kaldet ”Mental Sundhed – Effektmåling”. Formålet med registreringen er

 • at dokumentere processer og resultater af sessioner til brug i coachingforløbet.
 • at dokumentere effekt og løbende kvalitetsopfølgning og forbedring af metoderne.

I dette eksempel måles og gemmes fokuspersonens egen vurdering af sin følelsesmæssige reaktion og adfærd ift. det tema fokuspersonen vælger at arbejde med. Temaer grupperes i følgende 7 kategorier:

 1. Afmagt/Magtesløshed
 2. Angst/Frygt
 3. Dårlig samvittighed / Skam/Skyld
 4. Mindreværd/Ikke god nok
 5. Tristhed / Sorg
 6. Utryghed/Uvished/Usikkerhed
 7. Vrede/ Irritation/Frustration

Systemet anvendes som journalsystem OG målesystem, hvor der registreres sessioner og alle de notater behandleren foretager omkring fokuspersonen i hver session. Der kan uploades billeder af notat-ark og indtastes tekst til hver enkelt session.

Ovenfor er opstillet 7 temaer der måles på ifm. brug af indsatsen CD-Coaching. IT-systemet er udviklet, således at den enkelte behandler selv kan definere hvilken/hvilke målemetode(r), der skal anvendes og hvilke temaer der skal måles på.

Det er således muligt at tilpasse systemet, så der kan måles ved brug af en selvvalgt målemetode med andre temaer, hvis man er behandler som psykolog, psykoterapeut, coach, tankefeltterapeut, hypnoterapeut, fysioterapeut, yoga-terapeut, diætist,

Hvis du er behandler og søger et system der både kan indeholde dine klientnotater OG løbende måling af effekt af dine behandlinger, så kontakt Karsten Schiøtz på 30708414. Systemet kan sættes op til dine målinger, og du kan abonnere på brugen af Mental Sundhed Effektmåling med dit eget setup.

Hvilken måleskala anvendes i CD-Coaching?

Der er taget udgangspunkt i Joseph Wolpe´s SUD-skala fra 1969 (Subjective Units of Distress Scale). Denne skala måler fokuspersonens subjektive oplevelse af sin egen tilstand. Vi har valgt at vende skala’en, så

 • 10 er optimal følelsesmæssig reaktion og adfærd i en given situation.
 • 0 er den værst tænkelige følelsesmæssige reaktion og adfærd i en given situation

Der måles ved start og slut på hver enkelt session og statistikken viser et gennemsnit af den første og den sidste måling på hvert tema i gennem forløbet.

Hvorfor måler vi?

 • for at hjælpe fokuspersonen med at forholde sig til om indsatsen med MF/CD-Coaching hjælper til at opnå bedre reaktioner og adfærd i situationer der tidligere gav følelsesmæssigt ubehag og stress-reaktioner.
 • for at bidrage til dokumentation af effekten af en CD-coaching. Dokumentation kan hjælpe nye brugere af teknikkerne til at igangsætte egne projekter med Mental Førstehjælp og CD-Coaching.

Hvorfor registrerer vi?

 • for at undersøge om den valgte indsats har en positiv effekt på øget trivsel for fokuspersonen og på vores arbejdsplads – om vi opnår det vi ønsker/forventer med brugen af den valgte indsats.
 • for at sammenligne effekt og resultater i forskellige afdelinger/klasser og/eller med andre virksomheder
 • for at bidrage til et stort datamateriale, som kan gøre os klogere på effekt og den mest effektive brug indsats / behandlingsmetode på forskellige målgrupper.
 • for at gøre det muligt at sammenligne effekten af forskellige indsatser/behandlingsmetoder

Opfølgning på graden af effekt

6 måneder efter at fokusperson har afsluttet sit forløb, udsendes en mail og SMS fra systemet med sikker adgang til at se de start- og slut-målinger fokusperson har angivet i forløbet. Fokuspersonen spørges om effekten stadig holder eller om målingen skal korrigeres. Dette foretages for at få information om graden af permanent effekt for behandlingsmetoden. Tilbagemeldinger registreres automatisk tilbage i systemet.
CD-Coaching metoden viser indtil videre en permanent effekt efter 6 måneder for over 74% af fokuspersonerne/klienterne.

Uddannelse
Siden august 2015 er der uddannet 110 Mentale Førstehjælpere. Desuden er der uddannet i alt 17 Core Dynamics Coaches. Alle har fået stillet Mental Sundhed Effektmålingssystemet til rådighed for opsamling af data fra sessioner.
Læs mere om uddannelse på denne side: http://www.mentalfoerstehjaelp.dk

Der er en markant positiv effekt ved anvendelsen af teknikkerne i Mental Førstehjælp og CD-Coaching. Der foretages en simpel start- og slut-måling på en skala fra 0-10 efter hver session, der gennemføres med MÆRK-øvelse overfor fokuspersoner. Det betyder at der løbende opbygges et datagrundlag, der viser effekten af Mental Førstehjælp og CD-Coaching og brug af særligt MÆRK-øvelsen.